Medicinska dijagnostika

Medicina Rs GrupaZDRAVSTVENE USTANOVE Medicina Rs GrupaBOLESTI DOJKE Medicina Rs GrupaLEKARI Medicina Rs GrupaLEKOVI Medicina Rs GrupaHOME PAGE = 100


Paroksizmalna atrijalna tahikardija

Glavna tema Kardiologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 16. Juni 2015.

Paroksizmalna atrijalna tahikardija je najčešća paroksizmalna tahikardija. Češće se javlja u mlađih bolesnika koji imaju normalno srce. Atak počinje i završava iznenada i obično traje nekoliko sati. Srčani otkucaj iznosi 140-240 u minuti (obično 170-220 u minuti) i sasvim je regularan. Što se brzine tiče ne varira više od 1-2 udara u minuti. Vežbe, promene položaja i zadržavanje disanja nemaju uticaja. Isto tako nisu od uticaja ili su vrlo malog uticaja masaža karotidnog sinusa, duže zatvaranje usta ili povraćanje.

Poremećaji sinusnog ritma

Glavna tema Kardiologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 16. Juni 2015.

Sinusna aritmija

Sinusna aritmija je ciklično povećanje normalnih srčanih otkucaja u toku inspiracije, dok se smanjuje pri ekspiraciji. Nastaje zbog refleksnih promena i dejstva vagusa na normalni srčani vodič, a nestaje pri zadržavanju disanja ili povećanju srčanih otkucaja izazvani bilo kojim razlozima. Ne izuzima se u starijih osoba kada postoji mogućnost udruženog oboljenja koronarnih arterija.

Aritmija (poremećaj brzine i ritma srca)

Glavna tema Kardiologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 14. Juni 2015.

Sumnja da je u pitanju značajna aritmija (poremećaji brzine i ritma srca) treba da postoji u bilo kojoj od sledećih okolnosti: (1) Kada u anamnezi postoji podatak o iznenadnom napadu ili iznenadnom završetku palpitacija ili brze akcije srca; (2) kada je brzina otkucaja uveliko iregularna; (3) kada je brzina otkucaja ispod 40 ili iznad 140 u minuti; (4) kada se brzina otkucaja ne menja zbog zadržavanja disanja ili zbog vežbanja; (5) kada se brza srčana akcija iznenada uspori za vreme masaže karotidnog sinusa; (6) kada se prvi srčani ton menja u jačini; ili (7) kada u bolesnika dođe do iznenadnog anginoznog bola, šoka, kongestivnog oštećenja srca, ili sinkope.

Hronični medijastinitis

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 12. Juni 2015.

Hronični medijastinitis kao najčešći uzrok, prema učestalosti, ima histoplazmozu, tuberkulozu i sarkoidozu. Na granulomatozni i fibrozni medijastinitis otpada 10% svih medijastinalnih lezija koje se rentgenski prezentiraju u vidu medijastinalnog tumora.

Akutni medijastinitis

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 12. Juni 2015.

Akutno zapaljenje medijastinuma – akutni medijastinitis – može da nastane sekundarno kao posledica traumatske perforacije jednjaka ili traheje (na primer za vreme ezofagoskopije ili bronhoskopije ili ako se zaglavi strano telo) ili spontano nastale perforacije jednjaka (na primer kod karcinoma). Osim toga, akutni medijastinitis može da bude posledica propagacije per continuitatem ili limfogenim putem zapaljivih ili gnojnih procesa na vratu ili glavi kao što su retrofaringealni apsces ili apscesi na vratu.

Pneumomedijastinum (Medijastinalni emfizem)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 12. Juni 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Iznenadni, žestok bol u retrosternalnom prostoru
- Osećaj krepitacije pri palpaciji navratu i zidu grudnog koša
- Auskultatorno šum krckanja sinhronsa sistolom
- Karakterističan rentgenski nalaz naosnovu koga se postavlja definitivna dijagnoza

Tumori medijastinuma

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 11. Juni 2015.

Patološkoanatomske strukture – tumori medijastinuma – vrlo često ostaju klinički “nemi”, tj. ne daju simptome sve dok ne dostignu znatne razmere. Često se otkrivaju slučajno pri rutinskom rentgenskom pregledu i fluoroskopiji. U tom slučaju, diferencijalno dijagnostički nam pomaže njihova lokalizacija, gustina senke kao i da li su pokretni ili ne. Često se dijagnoza može postaviti tek pomoću biopsije.

Traumatski pneumotoraks

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 11. Juni 2015.

Napomena: u slučaju pneumotoraksa nastalog traumatskim putem treba takođe primeniti hitne mere. Otvorenu ranu na zidu grudnog koša (kroz koju se vazduh usisava) treba što pre zatvoriti bilo kakvim priručnim materijalom (zavoj, gaza, maramica, košulja ili dr.) posle čega treba nastojati što ranije omogućiti hirurško zatvaranje rane.

Spontani pneumotoraks

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 11. Juni 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Nagla pojava bola u grudnom košu koji se širi prema ramenu i ruci i koji je obično praćen dispnejom
- Hipersonoran perkutorni zvuk, smanjena respiratorna pokretljivost uz oslabljeno disanje i oslabljenu bronhofoniju na bolesnoj strani; fizikalni znaci pomeranja medijastinuma prema zdravoj strani
- Rentgenogram grudnog koša pokazuje kolabirano pluće usled pritiska od strane vazduha u pleuralnoj duplji

Hemotoraks

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 10. Juni 2015.

Hemotoraks (prisustvo krvi u pleuralnoj duplji) nastaje najčešće kao posledica traume. Klinički nalaz je isti kao kod bilo koje vrste pleuralnog izliva. Iskustvo iz drugog svetskog rata je pokazalo da je metod izbora u lečenju hemotoraksa odstranjenje krvi punkcijom i aspiracijom uz irigaciju pleuralne duplje. Prema potrebi, ove punkcije i irigacije se mogu ponoviti u više navrata. Ako se i pored ovih mera krvavljenje nastavlja, indikovana je torakotomija.

Hidrotoraks (Hydrothorax)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 10. Juni 2015.

Pod nazivom hidrotoraks podrazumeva se uglavnom nagomilavanje serozne tečnosti u pleuralnoj duplji čija je specifična težina manja od 1015 a sadržaj belančevina ispod 3 g na 100 ccm (transudat). Najčešći uzrok hidrotoraksa je kongestivna dekompenzacija srca.

Empijem pleure (netuberkulozni)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 10. Juni 2015.

Empijem pleure (Netuberkulozni) – akutno zapaljenje pleure i stvaranje pleuralnog eksudata mogu da nastanu kao posledica: (1) direktnog širenja zapaljivog procesa sa susednih pneumoničnih žarišta izazvanih bakterijama (naročito kod pneumokoknih, streptokoknih i stafilokoknih pneumonija); (2) provaljivanja apscesa pluća u pleuralnu duplju; (3) širenje infekcije iz subfreničnih gnojnih kolekcija (apscesa) i (4) sekundarne, post-traumatske infekcije pleuralne duplje. Rano, adekvatno i specifično lečenje napred navedenih patoloških stanja znatno je doprinelo da se empijem pleure danas sreće relativno retko u kliničkoj praksi.

Pleuritis sa izlivom (pleuralni izliv)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 9. Juni 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Dispneja ako postoji obilniji pleuralni izliv; u nekim slučajevima izliv je asimptomatski
- Pojavi izliva često prethodi pleuralni bol
- Oslabljeno disanje, perkutorna tmulost; ako je eksudat veliki postoji objektivno posebna vrsta bronhofonije u obliku tzv. egofonije
- Ostali simptomi i fizikalni znaci mogu da vode poreklo od osnovnog oboljenja pluća ili srca
- Rentgenogram grudnog koša pokazuje prisustvo tečnosti u pleuralnoj duplji

Fibrinozni pleuritis (suvi pleuritis)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 8. Juni 2015.

Najglavniji patološko-anatomski nalaz za fibrozni pleuritis predstavljaju naslage fibrina na površini pleure koje nastaju sekundarno kao posledica propagacije zapaljivih i drugih lezija pluća. Ovo širenje osnovnog oboljenja pluća na pleuru sreće se najčešće kod pneumonije, plućnog infarkta i raznih tumora pluća. Osim toga fibrinozni pleuritis može da predhodi pojavi pleuralnog izliva (eksudativnog pleurita).

Plućna embolija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 8. Juni 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Nagla pojava dispneje, kašlja i pleuralnog bola
- Hemoptizije, pseudoperikardijalno ili pleuroperikardijalno trenje
- Zona pojačane gustine (zasenčenje) na rentgenogramu grudnog koša; znaci prolaznog opterećenja desne komore na EKG-u
- Anamnestički ili objektivno često nalaz tromboflebita

Vegenerova granulomatoza

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 5. Juni 2015.

Vegenerova (Wegenerova) granulomatoza je retka, smrtonosna bolest nepoznate etiologije, koja se karakteriše prisustvom nekrotizujućih granuloma gornjeg respiratornog trakta i pluća udruženih sa difuznim vaskulitom koji zahvata kako arterijske tako i venske krvne sudove. Smrtni ishod nastaje obično usled bubrežne insuficijencije kao posledica glomerulonefrita. Oboljevaju podjednako i muškarci i žene koji su pre toga bili zdravi, obično u četvrtoj i petoj deceniji života. Bolest predstavlja možda jedan oblik diseminovanog poliarterita.

Hemoragični plućnorenalni sindrom

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 4. Juni 2015.

Hemoragični plućnorenalni sindrom (Goodpastureov sindrom) – kombinacija plućne hemoragije i glomerulonefrita – danas se smatra kao zaseban sindrom kako u kliničkom tako i patoanatomskom pogledu. Oboljevaju pretežno osobe mlađih godina. Promene koje prate ovaj sindrom vrlo brzo progrediraju tako da se najveći broj slučajeva do danas objavljenih završio fatalno. Smrtni ishod obično nastaje kao posledica respiratorne ili bubrežne insuficijencije. Etiologija sindroma je nepoznata. Isto tako ne zna se da li postoji neka povezanost ovog oboljenja i onih oboljenja praćenih generalizovanim vaskulitom. Goodpastureov sindrom možda predstavlja jedan teški oblik glomerulonefrita ili su u pitanju osobe kod kojih postoji preosetljivost na streptokok, ne samo bubrega već i plućnih alveola.

Sarkoidoza (Bekov sarkoid)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 4. Juni 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Nalaz bilateralnog uvećanja hilusnih limfnih žlezda i infiltracije plućnog parenhima u vidu nodula ili mrežastog zasenčenja na rentgenogramu grudnog koša
- Negativan tuberkulinski kožni test u najvećem broju slučajeva; negativne bakterijološke analize na tuberkulozni bacil
- Nalaz karakterističnih granuloma (tuberkula) koji ne kazeificiraju dobijaju se histološkim pregledom isečka uzetog biopsijom (najčešće limfnih žlezda i kože)
- Laboratorijske analize mogu da pokazuju hiperglobulinemiju i hiperkalciemiju
- Ponekad, pored pluća, ova granulomatozna bolest može da zahvata kožu, kosti, zglobove, pljuvačne žlezde i uveu (uveoparotidna groznica)

Intersticijalna fibroza pluća

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 3. Juni 2015.

(Hamman-Richov sindrom)

Intersticijalna fibroza pluća nepoznatog porekla je progresivno oboljenje koje se karakteriše dispnejom koja se progresivno pogoršava, prisustvom rentgenskih znakova plućnih infiltrata, retikularnog i fibronodularnog karaktera i negativnim nalazom u smislu identifikovanja infektivnog uzročnog agensa (pomoću bronhoskopije, kulture ispljuvka, zatim bojenjem i kulturom materijala dobijenog biopsijom).

Edem pluća egzogenog porekla

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 3. Juni 2015.

Edem pluća egzogenog porekla opisan je kao pojava akutnog edema pluća sa tipičnom slikom u osoba kod kojih ne postoji neko oboljenje srca kao osnovni uzrok. Radi se o edemu pluća koji nastaje kao de novo lezija u prethodno zdravim plućima, najčešće posle primene izvesnih lekova kao što su nitrofurantoin, hidrohlortijazid, heroin … ili posle naglog penjanja na velike nadmorske visine, preko 2500 metara (visinski edem pluća).

Alveolo-kapilarni blok

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 2. Juni 2015.

Alveolo-kapilarni blok je skup kliničkih simptoma koji nastaju usled smanjenja difuzionog kapaciteta kiseonika u plućima. Ovaj poremećaj difuzije kiseonika može se javiti kod niza oboljenja, uglavnom onih koji predilekciono zahvataju alveolokapilarnu membranu. Od ovih oboljenja najvažnija uloga pripada sarkoidozi, beriliozi, sklerodermi, milijarnoj tuberkulozi, idiopatskoj fibrozi i granulatozi, mitralnoj stenozi i azbestozi. Najnovija ispitivanja govore u prilog teze da u nastanku ovog sindroma možda znatno važniju ulogu igraju smanjenje ukupne kapilarne mreže pluća, smanjenje ukupne difuzione površine i poremećaj odnosa između ventilacije i krvnog protoka nego zadebljanje alveolarnih zidova.

Hipoventilacija gojaznih

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 2. Juni 2015.

Hipoventilacija gojaznih je sindrom opisan kod ekstremno gojaznih osoba kod kojih ne postoji neko primarno oboljenje pluća ili srca. Hipoventilacija koja je uslovljena gojaznošću manifestuje se u vidu somnolencije, cijanoze, periodičnim respiracijama, hipoksijom, sekundarno nastale policitemije, hipertrofije desne komore i dekompenzacije srca.

Emfizem pluća

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 2. Juni 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Dispneja pri naporu koja se razvija postepeno i podmuklo; dispneja u miru, samo u kasnoj fazi oboljenja. Odsustvo ortopneje
- Produžen ekspirijum i šištanje u grudima predstavljaju česte simptome oboljenja
- Produktivan kašalj kojim se često ne postiže poboljšanje prolaznosti disajnih puteva, naročito bronhijalnog stabla
- Bačvast grudni koš; angažovanje pomoćne disajne muskulature pri disanju
- Rentgenogram često pokazuje povećanu prozračnost plućnih polja uz spuštenu i zaravnjenu dijafragmu što je posledica hiperinflacije alveola

Atelektaza pluća

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 31. Maj 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Akutna: iznenadna pojava upadljive dispneje, cijanoze i povišenja temperature, čak i u slučaju da su atelektazom zahvaćeni manji delovi pluća
- Hronična: skoro potpuno odsustvo simptoma, čak i u slučaju da atelektaza zahvata veliki deo pluća
- Rentgenogram grudnog koša pokazuje difuzno, homogeno zasenčenje u nivou atelektatičnog dela pluća
- Pomeranje medijastinuma na stranu atelektaze, elevacija dijafragme i suženje interkostalnih prostora

Bronhogeni karcinom

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 31. Maj 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Početak je podmukao sa kašljem, lokalizovanim šištanjem u grudima ili hemoptizijama. Oboljenje je često asimptomatsko
- Ponekad se prezentira u vidu perzistirajuće pneumonije, atelektaze ili pleurita sa hemoragičnim izlivom ili se otkriva na rentgenogramu grudnog koša u vidu nodularne senke u plućnom parenhimu
- Kadkad, početni simptomi mogu poticati od metastaza tumora u raznim organima
- Početni simptomi bronhogenog karcinoma mogu isto tako da idu pod slikom raznih endokrinih i neuromuskularnih oboljenja ili biohemijskih poremećaja

Pneumokonioza

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 29. Maj 2015.

Pneumokonioza je bolest koja nastaje kada se udišu čestice sledećih materija. One, ako se udišu duže vremena mogu dovesti do inflamacije i fibroze pluća uz emfizem i invaliditet (u nešto blažem stepenu no udisanje čestica silicijuma dioksida): ugljena prašina, boksit (jedinjenje alumijuma i silicijuma), azbest (dehidratisani silikat kalcijuma i magnezijuma), prašina liskuna (aluminijum silikat), talk (hidratisani magnezijumsilikat), grafit (kristali ugljen i silicijum dioksida), berilijum i čestice diatomaceozne prašine koje su predstavljene uglavnom čistim silicon dioxidom kad je zagrejan.

Bronhijalni karcinom (Carcinoma bronchogenes)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 29. Maj 2015.

Alveolarni karcinom, karcinom alveolarnih ćelija, karcinom pluća, plućna adenomatoza, Carcinoma bronchogenes

Bronhijalni (alveolarni) karcinom je relativno redak oblik malignog tumora pluća (1-5% od svih karcinoma pluća), koji sporo raste i kasno daje metastaze. Nasuprot karcinomu bronha, ovaj primarni malignom pluća je često bilateralan. Obično je očuvana normalna tekstološka građa i arhitektura pluća. Maligne ćelije tumora oblažu zidove alveola i bronhiola od čijeg epitela i vode poreklo. Oboljevaju podjednako osobe oba pola najčešće u životnom dobu između 50-60 godina.

Adenom bronha

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 29. Maj 2015.

Adenom bronha (tumor koji nastaje iz žlezdanih struktura sluzokože bronha) je najčešći benigni tumor pluća (oko 80% svih benignih bronhopulmonalnih neoplazmi otpada na bronhijalni adenom). Shodno tome, oko 5-10% od svih solitarnih, nodularnih lezija pluća pripada adenomu bronha. Oboljevaju podjednako osobe oba pola. U pogledu životnog doba ovaj tumor se javlja u nešto ranijem uzrastu nego bronhogeni karcinom. Poseduje sposobnost lokalne invazije i prodiranja u okolne strukture.

Silikoza

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 27. Maj 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Anamneza o izloženosti prašini koja u sebi sadrži čestice silicijum dioksida (na primer kod kopača jako tvrdili, granitnih stena, zatim kod radnika zaposlenih u onim industrijskim granama u kojima se koristi pesak – topionice gvožđa i čelika, grnčarska industrija itd.)
- Karakterističan rentgenski nalaz: obostrane nodularne senke, fibrozu pluća i uvećanje limfnih žlezda hilusa
- Recidivirajuće respiratorne infekcije

Farmerska pluća

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 27. Maj 2015.

Plućna granulomatoza izazvana udisanjem prašine biljnog porekla: Inhalacija raznih vrsta organske, biljne prašine (farmerska pluća) može da ima za posledicu akutni, granulomatozni, intersticijalni pneumonitis, najčešće kod poljoprivrednih (farmerskih) radnika. Od prašina biljnog porekla kao uzročni agensi mogu da deluju sledeće materije: plesnjivo (ubuđano) seno, kompost od gljiva (vrsta veštačkog đubriva), bagas (vlaknasta, plesnjiva materija u šećernoj trsci koja zaostaje posle ekstrakcije šećera), piljevina, strugotina od sekvoje (seqtioiosis), kora javorovog drveta.

Plućna alveolarna proteinoza

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 27. Maj 2015.

Plućna alveolarna proteinoza (proteinoza plućnih alveola) je hronično, progredirajuće, često fatalno oboljenje nepoznate etiologije (za koje se zna tek od 1958 godine) i koje se karakteriše progresivnom dispnejom, kašljem i intermitentnom temperaturom uz rentgenske znake plućne infiltracije. Osim toga oboljenje se karakteriše sindromom alveolarno-kapilarnog bloka koji za posledicu ima plućnu insuficijenciju. Dijagnoza se postavlja na osnovu histološkog nalaza (pregledom isečka uzetog biopsijom).

Idiopatska plućna hemosideroza

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 26. Maj 2015.

Idiopatska plućna hemosideroza je hronično, često fatalno oboljenje nepoznate etiologije koje se karakteriše remisijama i recidivirajućim atacima hemoptizija, kašlja, često dispneje i upadljive hipohromne anemije sa hematološkim nalazima tipičnim za sideropenične anemije.

Para azotnih oksida (bolest radnika koji pune silose)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 26. Maj 2015.

Ova bolest, za koju se tek od nedavno zna, predstavlja jednu vrstu profesionalnog oboljenja koje se javlja kod osoba zaposlenih u poljoprivredno-industrijskoj proizvodnji, uglavnom kod radnika koji pune silose a prouzrokovano je udisanjem para azotnih oksida, koji se oslobađaju iz silosa, neposredno po njihovom punjenju (na primer žitom ili semenom deteline lucerke).

Deskvamativna intersticijalna pneumonija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 26. Maj 2015.

Deskvamativna intersticijalna pneumonija je zaseban oblik intersticijalne pneumonije nepoznate geneze. Oboljevaju podjednako osobe oba pola, uglavnom odrasle. Glavni simptomi su dispneja pri naporu koja se postepeno pojačava i hronični kašalj uz iskašljavanje količinski neznatnog ispljuvka ili bez ekspektoracije.

Apsces pluća

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 26. Maj 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Pojava pulmanalnih simptoma otprilike dve nedelje nakon eventualne aspiracije, bronhijalne opstrukcije ili preležane pneumonije
- Septična temperatura i znojenje uz periodično, iznenadno iskašljavanje obilnog, smrdljivog, fetidnog ili ustajalog ispljuvka, koji karakteristično zaudara. Mogu se javiti i hemoptizije
- Rentgenski znaci pojačane gustine, zasenčenje (perifikalno zapaljenje) u čijem se centru vidi šupljina sa nivoom tečnosti

Infekcija pluća atipičnim mikobakterijama

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 25. Maj 2015.

Danas se zna da infekcija pluća atipičnim mikobakterijama (izvesnim tipovima) koje nemaju veze sa tuberkuloznim bacilom i koji su obično saprofiti, mogu pod određenim uslovima uzrokovati hronično oboljenje pluća, progredijentnog karaktera koje klinički liči na tuberkulozu pluća. Isto tako, zna se da je limfadenitis vratnih žlezda danas znatno češće uzrokovan ovim mikroorganizmima nego tuberkuloznim bacilom. I u jednom i drugom slučaju postoji velika sličnost u pogledu kliničke slike (mada su u slučaju limfadenita preaurikularnih žlezda, prouzrokovači češće iz grupe atipičnih, neklasifikovanih mikobakterija).

Primarna atipična pneumonija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 25. Maj 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Kašalj koji se postepeno pojačava, neznatna ekspektoracija (količinski oskudan ispljuvak), povišena temperatura
- Minimalna fizikalni znaci pri pregledu
- Na rentgenogramu grudnog koša znaci infiltracije
- Broj leukocita je normalan ili smanjen

Eozinofilni plućni infiltrat

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 25. Maj 2015.

PIE Syndrom, Sindram plućne infiltracije sa eozinofilijom: Eozinofilni plućni infiltrat, relativno redak sindrom, karakteriše se rentgenskim nalazom multiplih infiltratra u plućima migrirajućeg karaktera, eozinofilijom u perifernoj krvi (broj eozinofila dostiže i 80%) i raznom, atipičnom simptomatologijom.

Virusne pneumonije

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 24. Maj 2015.

U najvažnije uzročnike virusne pneumonije spadaju virus influence, prouzrokovač Q-groznice (coxiella burneti), prouzrokovač Rocky Mountain fever, salmonela typhi i virus psitakoze (ornithosae). Infektivne bolesti virusnog porekla koje su praćene kožnim egzantemom (rubeola, varicella, variola i vaccinia) ponekad su praćene specifičnom pneumonijom.

Lipoidna pneumonija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 24. Maj 2015.

Lipoidna pneumonija predstavlja u stvari aspiracionu pneumoniju koja se javlja u osoba koje primaju razne uljane preparate. Histološkim pregledom obolelog dela pluća otkrivaju se fibrozne promene i makrofagi koji sadrže masne kapljice.

Aspiraciona pneumonija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 24. Maj 2015.

Aspiraciona pneumonija predstavlja naročito težak oblik zapaljenja pluća koje nastaje kao posledica aspiracije želudačnog sadržaja u disajne puteve. Osobe kod kojih je poremećen i oštećen mehanizam gutanja i refleks kašlja (pri anesteziji, u postoperativnom periodu, oboljenja CNS), naročito su predispondrane ovoj vrsti pneumonije. Oštećenje pluća do koga dolazi pri aspiraciji objašnjava se najvećim delom dejstvom jako kiselog želudačnog soka, čiji je ph manji od 2,5.

Bronhopneumonija (hipostatska pneumonija)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 22. Maj 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Povišena temperatura, kašalj, dispneja, ekspektoracija. Početni simptomi se ne razvijaju istom brzinom kod svih slučajeva
- Primarno oboljenje (iscrpljujuće) često maskira simptome i znake pneumonije
- Zelenkastožućkast (gnojni) ispljuvak u kome se nalazi mešovita bakterijska flora
- Leukocitoza (često nedostaje u starijih i iznurenih osoba).
- Infiltrativne promene žarišnog nodularnog karaktera na rentgenogramu grudnog koša.

Pneumonija izazvana bakteroidima

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 22. Maj 2015.

Pneumonije izazvane raznim anaerobnim klicama iz grupe bakteroidesa – pneumonija izazvana bakteroidima, javlja se kao komplikacija zapaljenja crevnog i genitalnog trakta izazvanih istim uzročnikom kao i osoba koje boluju od neke druge hronične bolesti.

Stafilokokna pneumonija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 21. Maj 2015.

Stafilokokna pneumonija – pneumonija izazvana staphjlococcus aurcusoim – javlja se obično kao komplikacija virusnih infekcija organa za disanje (npr. gripa), zatim u iznurenih osoba (npr. posle hirurškog zahvata) i najzad u hospitalizovane odojčadi i male dece koja su primala antibiotike zbog drugih infekcija. Obično postoji podatak o gripoznom oboljenju sa glavoboljom, kašljem i bolovima po celom telu. Vrlo brzo, u toku nekoliko časova ili dana, stanje bolesnika se naglo pogoršava. Javlja se visoka temperatura sa groznicom, kašalj postaje sve izraženiji, pojačava se. Bolesnik iskašljava gnojni ispljuvak ili je ispljuvak prožet krvlju. Javlja se teška cijanoza. Vrlo brzo javljaju se znaci pleuralnog izliva, empijema i pneumotoraksa.

Streptokokna pneumonija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 21. Maj 2015.

Streptokokna pneumonija – pneumonija izazvana hemolitičkim streptokokom – obično se javlja kao komplikacija gripa, morbila ili drugih virusnih infekcija organa za disanje ili u osoba u kojih već postoji neko plućno oboljenje. Kod obolelih se obično javlja cijanoza i teška prostracija. Zapaljenje je vrlo često praćeno pleuralnim izlivom koji se javlja rano, u početku oboljenja.

Pneumonije izazvane pseudomonasom i proteusom

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 21. Maj 2015.

Pneumonije izazvane pseudomonas aeruginosom i raznim vrstama proteusa javljaju se sve češće, naročito u osoba iznurenih hroničnim oboljenjem pluća, zatim kod srčanih bolesnika, alkoholičara ili se javljaju kao superinfekcija u osoba kod kojih je sprovodena inhalaciona terapija, trahealna aspiracija uz prethodni antimikropski tretman. Kontaminiran terapijski pribor može takođe da predstavlja važan izvor infekcije.

Pneumonija izazvana hemofilusom influence

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 20. Maj 2015.

Pneumonija izazvana hemofilusom influence je redak oblik primarne bakterijske pneumonije od koje oboljevaju obično odrasle osobe. Zapažena je pojava bolesti u osoba koje boluju od srca, hipogamaglobulinemije i hroničnih oboljenja pluća.

Pneumonija izazvana klepsijelama

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 20. Maj 2015.

Klebsiela pneumoniae (Friedlaenderov bacil) se može naći u disajnom traktu i crevima, u okviru normalne bakterijske flore kod 5-20% svih normalnih, zdravih osoba. Primarna pneumonija izazvana ovom klicom najčešće se javlja u osoba životnog doba između 40-60 godina. Anamnestički se kod osoba sa ovom pneumonijom obično dobija podatak o alkoholizmu, pothranjenosti ili postojanju nekog oboljenja koje dovodi do opšte iscrpljenosti organizma.

Pneumokokna pneumonija

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 20. Maj 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Nagla pojava groznice, drhtavice, bola u grudima i kašlja sa ispljuvkom ciglastorđaste boje (sputum rubiginosum).
- Rentgenski, znaci infiltracije koji često zahvataju jedan lobus.
- Pregledom sputuma i hemokulturom često se izoluje pneumokok, kao uzročni mikroorganizam.
- Leukocitoza.

Infekcije apatogenim gljivicama

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 19. Maj 2015.

Infekcije apatogenim gljivicama nastaju posle dugotrajne, teške i iscrpljujuće bolesti, a često i lekovi primenjeni u terapiji (kortikosteroidi, antibiotici, antimetaboliti), kao i trudnoća i druga izmenjena fiziološka stanja mogu bolesnika dovesti u stanje povećane osetljivosti na infekciju gljivicama koje su inače apatogene. U takvim stanjima i infekcije patogenim gljivicama imaju mnogo teži tok.

Maduromikoza i aktinomikotični micetom

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 19. Maj 2015.

Maduromikoza je micetom koji uzrokuju tzv. prave gljivice. Aktinomikotični micetom je posledica infekcije gljivicama iz roda Nocardia i Streptomyces. Većina izazivača micetoma (mycetoma) živi na tlu. Infekcija nastaje preko povreda kože kod osoba koje idu bose. Micetomi se mogu javiti i na šakama kao i na ostalim delovima tela. Tokom vremena iz subkutanih lezija formiraju se fistule koje se otvaraju na površini kože ili se šire u dubinu kroz mišiće dopirući do kostiju. Gljivice obrazuju kompaktne granule koje sa gnojem izlaze iz otvora fistule.

Hromoblastomikoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 19. Maj 2015.

Hromoblastomikoza je hronična gljivična infekcija koja se javlja uglavnom samo u tropskim oblastima a izazivaju je nekoliko srodnih vrsta gljivica koje se odlikuju crnim micelijumom (Cladosporium/Hormodendrum/sp. i Phialophora sp.). U prirodi ove gljivice žive kao saprofiti na tlu i na biljkama koje trule. Bolest sporo progredira pre nego što se pojave karakteristične kliničke promene.

Sporotrihoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 18. Maj 2015.

Sporotrihoza je hronična gljivična infekcija koju uzrokuje Sporotrichum schenkii. Bolest je rasprostranjena u čitavom svetu. Najčešće oboljevaju ljudi čija je profesionalna delatnost vezana za rad sa zemljom, biljkama i trulim drvetom. Infekcija nastaje unošenjem gljivica u kožu prilikom povreda kože, naročito na šakama, rukama i stopalima.

Aktinomikoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 18. Maj 2015.

Aktinomikoza je najčešće, u oko 60% slučajeva, lokalizovana u predelu vrata i lica. Javlja se najčešće posle ekstrakcije zuba i drugih trauma usne duplje. Tipične lezije mogu nastati i u gastrointestinalnom traktu i plućima a posledica su gutanja ili inhalacije gljivica iz endogenih izvora u ustima.

Nokardioza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 16. Maj 2015.

Nokardioza je infekcija gljivicom Nocardla asteroides a dovodi do plućne i sistemske nokardioze. U većini slučajeva od nokardioze oboljevaju osobe koje već boluju od drugih teških bolesti, npr. leukemije, limfoma i drugih neoplastičnih bolesti.

Kandidijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 16. Maj 2015.

Kandidijaza koju izaziva Candida albicans može se izlovati kulturom brisa usne duplje i vagine i iz stolice kod 65% populacije. Mnogo češće se nalazi kod iscrpljenih osoba. Sor, kolpitis, oboljenja noktiju i kože (naročito u intertriginoznim predelima) izazvani kandidom javljaju se dosta često. Sistemska kandidijaza javlja se obično kod bolesnika koji već boluju od neke druge plućne bolesti, kod dijabetičara, kod iznurenih i iscrpljenih osoba i kod bolesnika koji su dugo lečeni antibioticima. Kandidijaza se često javlja kao sekundarna infekcija koja se nadovezuje na infekcije druge etiologije.

Južnoafrička blastomikoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 15. Maj 2015.

Južnoafrička blastomikoza je infekcija gljivicom Paracoccidioides brasilliensis i javlja se isključivo među stanovnicima Južne i Centralne Amerike i Meksika, kao i kod osoba koje su u tim predelima živele izvesno vreme.

Severnoamerička blastomikoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 15. Maj 2015.

Ovu hroničnu sistemsku gljivičnu infekciju izaziva Blastomyces dermatitidis. Muškarci češće oboljevaju. Severnoamerička blastomikoza se javlja isključivo u istočnim oblastima SAD i Kanadi. Nađeno je samo nekoliko slučajeva u Meksiku, Južnoj Americi i Africi.

Kriptokokoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 14. Maj 2015.

Kriptokokoza je hronična diseminirana infekcija koja često zahvata CNS a izazvana je gljivicom Cryptococcus neoformans. Gljivica je inkapsulirana, po obliku podseća na gljivicu kvasca a nalazi se u zemlji i gnezdima golubova. Kriptokokoza je široko rasprostranjena u čitavocm svetu.

Histoplazmoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 14. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Bolest može biti asimptomatska ali se može manifestovati i teškim respiratornim simptomima, malaksalošću, povišenom temperaturom, kašljem i bolovima u grudima
- Ulceracije u nosu, usnoj duplji i ždrelu
- Hepatomegalija, splenomegalija, uvećane limfne žljezde
- Anemija i leukopenija
- Diareja kod dece
- Pozitivan kožni test, pozitivni serološki testovi. Pregledom materijala uzetog biopsijom među retikuloendotelijalnim ćelijama zapažaju se male fungusne ćelije u vidu pupoljka. Dijagnoza se potvrđuje kulturom

Kokcidioidomikoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Sreda - 13. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Bolest je slična influenci, manifestuje se malaksalošću, povišenom temperaturom, bolovima u leđima, glavoboljom i kašljem
- Pleuralni bol
- Artralgija i periartikularni otok kolena i skočnog zgloba
- Erythema nodosum ili Erythema multiforme
- Diseminacija infekcije je retka a manifestuje se meningitom ili granulomatoznim promenama na bilo kom ili na svim organima
- Rentgenski nalaz na plućima je vrlo različit, počev od pneumonije pa do kaviteta
- Pozitivan kožni test. Serološki testovi takođe se mogu koristiti u dijagnostici
- Pregledom sputuma nalaze se sferule koje sadrže endospore

Mijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Sreda - 13. Maj 2015.

Mijaza je zajednički naziv infestacija larvama različitih vrsta muva. Specifične mijaze, kod kojih larve parazitiraju, tj. razvijaju se isključivo u živim tkivima uzrokuju teške lezije. Muve koje uzrokuju mijazu široko su rasprostranjene (konjska, goveđa i ovčija …) međutim pojedine vrste su specifične za određena geografska područja. Mesna muva Wohlfahrtia vigil rasprostranjena je u severnim oblastima SAD i u susednim oblastima Kanade; ljudska muva Dermatobia hominis rasprostranjena je u Meksiku i tropskim oblastima Južne Amerike i njene larve, slično larvama afričke muve Cordylobia anthropophaga izazivaju otoke slične čirevima.

Burkitov limfom (Burkitt lymphoma)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Sreda - 13. Maj 2015.

Burkitov limfom je sistematizovan, opisuje se u okviru infektivnih bolesti zbog toga što je najnovijim ispitivanjima dokazano da ga izazivaju izvesni virusi (herpes virus ili reovirus a možda i virus infektivne mononukleoze) ali samo kod osoba sa poremećenim limfatično-retikulo-endotelijalnim sistemom i uvećanom slezinom usled endemske malarije. Najčešće se javlja u tropskom pojasu Afrike i u Novoj Gvineji ali se može javiti i u svim ostalim krajevima. Kod normalnih, zdravih osoba ovi virusi samo izuzetno retko ispoljavaju onkogeno dejstvo.

Angiostrongilijaza (Eozinofilni meningoencefalit)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 11. Maj 2015.

Angiostrongilijaza je infekcija koju izaziva Angiostrongylus cantonensis, valjkasti crv koji parazitira u organizmu raznih vrsta glodara. Identifikovan je kao uzročnik posebne vrste meningoencefalita koji je u novije vreme prvi put opisan na Havajima i drugim ostrvima Pacifika. Parazit je takođe otkriven i kod pacova na mnogim ostrvima kao i na kopnu jugoistočne Azije. Smatra se da se čovek inficira jedući sirovo meso puževa, rakova i ostalih beskičmenjaka koji igraju ulogu prelaznog domaćina.

Gnatostomijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 11. Maj 2015.

Gnatostomijaza je infekcija koju izaziva parazit Gnathostoma spinigerum. Bolest se javlja samo u istočnoj i južnoj Aziji. Stalni domaćin parazita su pas i mačka a prelazni domaćini su vodeni insekti iz roda Cyclops i ribe. Čovek se inficira jedući sirovo meso inficiranih riba. U organizmu čoveka nezreli paraziti stalno migriraju sve dok ne uginu ili se ne odstrane.

Kožna larva migrans (Puzeća erupcija)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 10. Maj 2015.

Kožna larva migrans – puzeća erupcija, koja se sreće uglavnom u tropskim i suptropskim oblastima, uzrokovana je larvama psećih i mačjih kukastih crva Ancylostoma braziliense i Ancylostoma caninum. Ova infekcija je dosta česta i u jugoistočnim oblastima SAD, naročito u krajevima gde stanovništvo dolazi u kontakt sa vlažnim peskom i muljem (plaže i dečja peščana igrališta) kontaminiranim fecesom pasa i mačaka. Larve napadaju bilo koji deo kože, ali najčešće kožu na šakama i stopalima. Larve mogu u koži ostati u životu nekoliko nedelja pa i meseci, napredujući lagano ali retko se udaljavaju više od nekoliko santimetara od mesta ulaska u kožu. I bez terapije larve uginu i resorbuju se.

Drakunkulijaza (Infekcija Gvinejskim crvom)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 10. Maj 2015.

Drakunkulijaza, bolest je koju izaziva Dracunculus medinensis, valjkasti crv, parazit čoveka rasprostranjen u severnoj i centralnoj Africi, južnoj Aziji i severoistočnom delu Južne Amerike. Takođe je rasprostranjen i na Karibima, dok su u SAD opisani samo importovani slučajevi, čovek se zarazi pijući vodu u kojoj se nalaze inficiram prelazni domaćini, vodene mušice iz roda Cyclops, koje u velikom broju žive u izvorima i barama u tropskim oblastima.

Onkocercijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 9. Maj 2015.

Onkocercijaza je bolest koju izazivaju končaste nematode Onchocerca volvulus. Čovek i crna mušica iz roda Simulium su njeni jedini prirodni domaćini. Onkocercijaza se sreće u mnogim zemljama tropske Afrike, u pojedinim oblastima Centralne Amerike, severnim delovima Južne Amerike, Meksiku i visinskim predelima Gvatemale i istočne Venecuele. Inficirana crna mušica ujedom unosi u kožu čoveka infektivne larve koje se sporo razvijaju u koži i potkožnom tkivu.

Loajaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 9. Maj 2015.

Loajaza je česta i osobita bolest koja se javlja u tropskoj Africi i izazvana je infekcijom končastom nematodom Loa loa. Prelazni domaćin parazita je muva iz roda Chrysops koja ujedom prenosi infekciju sa čoveka na čoveka ili sa majmuna na čoveka. Infektivne larve parazita unesene u kožu čoveka prilikom ujeda inficirane muve razvijaju se u zrelog parazita u toku 12 meseci. Simptomi bolesti su posledica migracije odraslog parazita kroz kožu i potkožno tkivo a ne prisustva mikrofilarija u krvi bolesnika.

Filarijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 8. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Rekurentni napadi limfangita, limfadenita, povišene temperature i orhita koji se javljaju u nepravilnim intervalima
- Hidrocela, hilurija, elefantijaza donjih i gornjih ekstremiteta, genitalija ili dojki
- U krvi bolesnika nalaze se mikrofilarije karakterističnog oblika
- Eozinofilija, pozitivan kožni test i test fiksacije komplementa

Intestinalna kapilarijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 7. Maj 2015.

U prošlosti je opisano nekoliko smrtnih slučajeva izazvanih infekcijom parazitom Capillaria hepatica koji živi u jetri, međutim intestinalna kapilarijaza koja je nedavno opisana na Filipinima je sasvim nov klinički pojam. Parazit Capillaria filipinesis nađen je u mukozi tankog creva, naročito jejunuma. Infekcija se manifestuje teškim, nesavladljivim prolivom i u većini slučajeva se završava smrtnim ishodom. Od 1965. godine zabeleženo je 127 slučajeva od kojih se 77 završilo smrću.

Toxocara larva (Visceralna migrans larva)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 7. Maj 2015.

Infekcija larvama psećeg i mačjeg askarisa (Toxocara canis, Toxocara cati) najčešća je kod dece koja se inficiraju kontaminiranom hranom ili jedući prljavim rukama. Pošto za ove parazite čovek nije prirodni domaćin, one u njegovom organizmu nikada ne dostižu stadijum zrelosti, već migriraju kroz ceo organizam i zadržavaju se u raznim organima, naročito u plućima, jetri i mozgu. Pošto se bolest teško dijagnosticira, njena rasprostranjenost je nedovoljno proučena ali se predpostavlja da je rasprostranjena u celom svetu.

Ankilostomijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Sreda - 6. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Malaksalost, brzo zamaranje, bledilo, palpitacije i dispneja, kao posledice hipohromne mikrocitne anemije
- Diareja, meteorizam, abdominalne tegobe, gubitak u težini
- Prolazne epizode kašlja praćene bolovima u ždrelu i sukrvičavim ispljuvkom
- Pruriginozni, eritematozni, makulopapularni ili vezikularni dermatit
- Jaja parazita karakterističnog oblika nalaze se pregledom stolice
- Pozitivan guajak-test u stolici

Enterobijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Sreda - 6. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Perianalni svrab obično tokom noći, izaziva nemir deteta i nesanicu
- Nespecifični abdominalni simptomi
- U stolici se nalaze odrasli živi paraziti a na koži perianalnog predela jaja parazita

Strongiloidijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 5. Maj 2015.

Bitni elementi dijangoze

- Pruriginozni dermatit na koži na mestima prodora larvi
- Malaksalost, kašalj, urtikarija
- Abdominalne kolike, meteorizam, dijareja koja se smenjuje sa opstipacijom
- Eeozinofilija. U svežoj stolici nalaze se larve karakterističnog oblika

Askarijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 5. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Pneumonija praćena temperaturom, kašljem, hemoptizijom, urtikarijom i eozinofilijom
- Abdominalne tegobe neodređenog karaktera, kolike
- Inflamatorne reakcije u organima i tkivima izazvane prisustvom odraslih parazita
- Prisustvo karakterističnih jaja u stolici i larvi parazita u ispljuvku

Trihurijaza (Trihocefalijaza)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 5. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Infekcija je najčešće asimptomatska
- Teška infekcija može se manifestovati bolovima u trbuhu, metearizmom i prolivom
- U stolici bolesnika nalaze se jaja parazita karakterističnog bačvastog oblika

Trihinoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 4. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Bolovi u mišićima, palpatorna osetljivost mišića, periorbitalni otok i hemoragije u koži
- Nauzeja, povraćanje, grčeviti bolovi u trbuhu, dijareja
- Bolesnik daje anamnestičke podatke da je jeo sirovo ili nedokuvano svinjsko meso
- Povećan broj eozinofila (do 75%)
- Pozitivni kožni test, serološki testovi i biopsija mišića

Ehinokokoza (Hidatidna bolest)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 4. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Cistični tumori jetre, pluća, ređe kostiju, mozga i drugih organa
- Alergične manifestacije uključujući urtikariju, svrb i astmu
- Eozinofilija (5-50%)
- Anamnestički podaci o kontaktu sa psima u endemičnim oblastima
- Pozitivan kožni test i test fiksacije komplementa
- Vrlo često pozitivan rentgenski nalaz

Infekcije izazvane pantljičarama

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 3. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Nalaz segmenata pantljičare u rublju ili u posteljnom rublju
- U većini slučajeva infekcija je asimptomatska, ponekad se javlja diareja i nekarakteristični bolovi u trbuhu
-U stolici bolesnika nalaze se jaja ili i čitavi segmenti pantljičara
- Retko se (samo kod cerebralne cisti cerkoze) javljaju konvulzije, mentalni poremećaji i znaci internog hidrocefalusa

Paragonimijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 2. Maj 2015.

Paragonimijaza – infekcija plućnim metiljom Paragonimus westermani – česta je na dalekom Istoku, u nekim oblastima Zapadne Afrike i u severnkn delovima Južne Amerike. Pored čoveka i ostali sisari mogu biti zaraženi odraslim metiljom. Kad jaja parazita dospeju u vodu putem stolice ili sputuma iz njih se posle 3 do 6 nedelja izležu larve, miracidije, koje prodiru u organizam puža. Po završenom razvoju iz puža izlaze cerkarije koje prodiru u tkivo račića u kome prelaze u oblik ciste (metacerkarije).

Klonorhijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 2. Maj 2015.

Klonorhijaza, infekcija jetrenim metiljom Clonorchis sinensis endemična je u nekim oblastima Japana, u Koreji, Kini, Formozi i Indokini. Importirani slučajevi nađeni su i u SAD. Različite vrste barskih puževa (prelaznih domaćina) inficiraju se ingestijom jaja parazita dospelih u vodu putem stolice inficiranog čoveka ili životinje. Po završenom razvoju iz organizma puža izlaze larve koje zatim dospevaju u meso izvesnih vrsta slatkovodnih riba gde prelaze u oblik ciste, čovek se inficira ako jede presno ili nedokuvano meso zaraženih riba. U duodenumu čoveka iz cista izlaze larve i preko žučnih puteva dospevaju do žučnih kapilara u jetri gde se zadržavaju i sazrevaju.

Fasciolijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 1. Maj 2015.

Fasciolijaza, infekcija ovčijim metiljom jetre (Fasciila hepatica) nastaje ingestijom metacerkarija parazita učaurenih na vodenim biljkama. Fasciolijaza se najčešće javlja u zemljama sa intenzivnim ovčarstvom, naročito u Južnoj Americi i u Mediteranskim zemljama. Lakše infekcije protiču asimptomatski dok se teže infekcije manifestuju bilijarnim kolikama i hepatitom. Odrasli paraziti mogu u jetri dovesti do teških destrukcija.

Fasciolopsijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 1. Maj 2015.

Fasciolopsijaza koju izaziva veliki intestinalni metilj Fasciolopsis busci (parazit čoveka i svinje) česta je u Kini, Formozi, Indokini, Asamu i Bengalu. Kad jaja parazita izbačena putem stolice dospeju u slatku vodu iz njih se izležu larve koje slobodno plivaju u vodi dok ne dospeju u organizam puža. Pošto se u organizmu puža završi određeni deo razvojnog ciklusa iz njega se oslobađaju cerkarije koje prelaze u oblik ciste i fiksiraju se za razne vodene biljke.

Šistozomijaza (Bilharzijaza)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 1. Maj 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Prolazne kratkotrajne svrbeće petehije na koži koje se javljaju posle izlaganja kože slatkoj (tj. rečnoj ili jezerskoj) vodi
- Povišena temperatura, malaksalost, nauzeja, urtikarija, eozinofilija u perifernoj krvi
- (1) Dijareja, dizenterija, bolovi u trbuhu, anoreksija, gubitak telesne težine, splenomegalija i ascit ili
- (2) terminalna hematurija, učestano mokrenje, bol u uretri i bešici

Pneumocystis pneumonia

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 30. April 2015.

Pneumocystis pneumonia je retka vrsta zapaljenja pluća koje se javlja obično kod iznurene dece ili osoba koje boluju od leukemije ili su pod imunosupresivnom terapijom. Dijagnoza se može postaviti pomoću biopsije pluća i nalaza tipičnih cista parazita pneumocystis carinii u razmazu sadržaja dobijenog istiskivanjem plućnog tkiva i obojenog po Giemsi.

Kokcidioza (Isosporosis)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 30. April 2015.

Kod čoveka su otkrivene dve vrste intestinalne kokcidije koje izazivaju kokcidiozu (Isosoirisis), Isospora belli i Isospora hominis koje su rasprostranjene po čitavom svetu. Infekcija kokcidijom je obično sporadična i najčešće se javlja u tropskim i suptropskim zonama, mada su otkriveni slučajevi i u SAD. Infekcija nastaje ingestijom cista iz koje se razvijaju vegetativni oblici koji se zatim razmnožavaju u mukozi creva. U većini slučajeva infekcija može biti asimptomatska.

Toksoplazmoza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Sreda - 29. April 2015.

Toksoplazmoza je izazvana protozoom Toxoplasma gondii rasprostranjenom u čitavom svetu kao parazit čoveka i mnogih životinjskih vrsta. Mehanizam prenošenja parazita je za sada nepoznat. Paraziti žive i intracelularno i ekstracelularno u retikuloendotelnom sistemu, u ćelijama parenhimnih organa i u eksudatima. Klinički manifestna infekcija toksoplazmom kod odraslih je retka. Infekcija se najčešće otkriva kod novorođenčadi koja su se inficirala još u toku intrauterinog života. Kod odojčadi i mlađe dece može se pojaviti hidrocefalus ili mikrocefalija, psihomotorni poremećaji, cerebralne kalcifikacije i horioretinit.

Balantidijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Sreda - 29. April 2015.

Balantidium coli je velika intestinalna protozoa snabdevena cilijama, rasprostranjena širom sveta, naročito u tropskim oblastima. Čovek se inficira ingestijom cista koje potiču iz formirane stolice bolesnog čoveka ili svinje koja je prirodni rezervoar infekcije. Po dolasku u creva novog domaćina ciste se rastvaraju, iz njih izlaze trofozoiti koji prodiru u mukozu i submukozu terminalnog ileuma i kolona stvarajući apscese i ulceracije nepravilnog oblika. Kod mnogih inficiranih osoba bolest protiče bez simptoma.

Lamblijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 28. April 2015.

Giardia lamblia koja izaziva lamblijazu je kosmopolitski rasprostranjena intestinalna protozoa koja spada u flagelate, živi u duodenumu i jejunumu čoveka i najčešće je za čoveka apatogena. Ciste lamblije u velikom broju mogu se naći u stolici osoba koje nemaju nikakve tegobe. Kod izvesnih osoba međutim infekcija lamblijom izaziva iritaciju gornjeg dela tankog creva dovodeći do akutne ili hronične dijareje (koja se često smenjuje sa opstipacijom), grčevitih bolova u trbuhu, meteorizma, distenzije i osetljivosti trbuha.

Mukokutana (nazo-oralna) lajšmanijaza (Espundia)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Utorak - 28. April 2015.

Mukokutana lajšmanijaza – espundia je hronična infekcija koju izaziva Leishmania braziliensis i javlja se uglavnom u Brazilu, Paragvaju i Peruu. Manifestuju se promenama na koži i na sluzokoži nosa i usne duplje. Promene na sluzokoži mogu nastati direktnim širenjem sa kože ali mnogo češće nastaju metastatski. Inicijalne promene javljaju se na koži otkrivenih delova tela, najčešće na usnim školjkama i po izgledu su mnogo raznovrsnije nego što je slučaj kod orijentalne kožne lajšmanijaze.

Kožna lajšmanijaza (Orijentalni čir)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 27. April 2015.

Kožna lajšmanijaza (Orijentalni čir) nastupa posle uboda flebotomusa inficiranog sa Leishmania tropica kada dolazi do otoka kože i to u intervalu od nekoliko nedelja do nekoliko godina. Orijentalni čir je široko rasprostranjen, uključujući i Južnu Ameriku. Primarna promena na koži može ulcerirati posle čega iz nje secernira gnoj, ali može ostati i suva. Da li će se javiti “suvi” ili “vlažni” oblik bolesti zavisi od različitih osobina lajšmanija u raznim lokalitetima.

Visceralna lajšmanijaza (Kala-azar)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 27. April 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Dugotrajna i podmukla temperatura sa krivuljom nepravilnog tipa. Početak bolesti može biti i nagao
- Progresivna i jako izražena splenomegalija i hepatomegalija
- Progresivna anemija, leukopenija i mršavljenje
- Progresivna pigmentacija kože naročito na čelu i šakama
- U razmazu sternalnog punktata i punktata slezine vide se Leishman-Donovanova tela
- Nespecifični test fiksacije komplementa često je pozitivan još u ranoj fazibolesti

Američka tripanozomijaza (Chagasova bolest)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 26. April 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Unilateralni otok lica, očnih kapaka i konjunktive (Romanaznak)
- Tvrdi, edematozni, crveni i bolni čvorovi u koži (tzv. šagomi)
- Intermitentna temperatura, limfadenitis, hepatomegalija, znaci i simptomiakutnog ili hroničnog miokardita ilimeningoencefalita
- Dokazivanje tripanozome pregledomkuvnog razmaza ili kulturom ili inokulacijom eksperimentalnoj životinji ilitestom fiksacije komplementa

Afrička tripanozomijaza (bolest spavanja)

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 26. April 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Neupadljiva lokalna inflamatorna reakcija (tripanozomni šankr).
- Temperatura nepravilnog tipa, tahikardija, limfadenit, splenomegalija, prolazni raš
- Prolongirani tok (Gambijska tripanozomijaza): Promena ličnosti, glavobolja, apatija, pospanost, tremor, poremećaj hoda i govora, anoreksija, pothranjenost, koma
- Rapidni tok (Rodezijska tripanozomijaza): Svi nalazi kao kod prethodne ali se uvećanje limfnih žlezda ređe javlja
- Bolest se može završiti smrću i pre pojave znakova oštećenja CNS
- U ranoj fazi bolesti tripanozome se mogu otkriti pregledom debljeg razmaza krvi (gusta kap) i pregledom materijala dobijenog punkcijom uvećanih limfnih žlezda. U kasnoj fazi bolesti tripanozome se nalaze i u likvoru. U likvoru je povećan broj ćelijskih elemenata i sadržaj proteina

Amebijaza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Subota - 25. April 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Rekurentni napadi dijareje koji se ponekad smenjuju sa opstipacijom
- Polutečne stolice koje ne sadrže gnoj već samo hemoragičnu sluz
- Kod fulminantnih slučajeva javlja se obilan krvav eksudat i prostracija
- Često postoji uvećanje i palpatorna osetljivost jetre
- Apsces jetre, često bez jasne kliničke veze sa dizenterijom
- U stolici ili u sadržaju dobijenom aspiracijom iz apscesa mogu se dokazati amebe. Kod latentnih slučajeva u stolici se nalaze ciste. Patognomoničan je nalaz hematofagnih ameba u stolici

Majmunska malarija kod čoveka

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 24. April 2015.

Najnovijim radovima dokazano je da se majmunska malarija (Plasmodium knowlesi) može prirodnim putem preneti na čoveka od Malajskog makakus majmuna. Tako je i ova peta vrsta plasmodijuma dodata dosad poznatim vrstama koje izazivaju malariju kod čoveka. Plasmodium brasilianum koji je otkriven kod majmuna iz Južne i Centralne Amerike morfološki je sličan Plasmodiumu malariae i eksperimentalno se može preneti na čoveka. Plasmodium cvnomolgi otkriven kod majmuna iz jugoistočne Azije takođe se lako može preneti na čoveka eksperimentalno.

Malaria

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 24. April 2015.

Bitni elementi dijagnoze

- Napadi (često periodični) povišene temperature, groznice i znojenja
- Splenomegalija, anemija, leukopenija
- Delirantno stanje, koma, konvulzije, gastrointesitnalni poremećaji i žutica
- Pregledom tankog ili gustog razmaza krvi nalaze se karakteristični paraziti u eritrocitima

Amebni meningoencefalit

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Petak - 24. April 2015.

U toku zadnjih godina u Australiji, SAD i Čehoslovačkoj zabeleženo je više od 30 slučajeva akutnog purulentnog meningoencefalita prouzrokovanog jednom vrstom amebe koja živi u slobodnoj prirodi i koja je dobila ime Naegleria gruberi. Kod većine bolesnika postojao je anamnestički podatak da su oboleli posle kupanja u javnim bazenima ili jezerima. Svi slučajevi završili su se fatalno pošto za sada nije poznat niti jedan efikasan hemoterapeutik.

Leptospiroza

Glavna tema Infektivne bolesti | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 23. April 2015.

Osnovni elementi dijagnoze

- Nagao početak s temperaturom, jezom, glavoboljom, mišićnim bolovima i osetljivošću, fotofobijom i crvenilom konjunktiva (konjunkti valne sufuzije)
- Hepatitis, nefritis, meningitis, pneumonitis, iridociklitis i ospa po koži, mogu ulaziti u sastav kliničke slike
- Proteinurija, leukocitoza
- Potvrda dijagnoze izolacijom i identifikovanjem uzročnika pri pregledu razmaza, inokulaciji eksperimentalnim životinjama, kulturi i testu aglutinacije